AIR SIGHT DECK | VZDUCHOHLEDNA


please tag @dusts.institute on IG while visiting!photo: Joanna Pianka


“The Airsight Deck acts as a time machine allowing us to better understand our relationship with the environment. ”
“ Vzduchohledna funguje jako stroj času, který nám umožňuje lépe pochopit náš vztah k prostředí, ve kterém žijeme. ”Airsight Deck is an interactive installation that draws attention to otherwise ignored changes in the environment. The twelve scenarios reveal at the same time what the Prague skyline looks like during different seasons, atmospheric anomalies or aerial phenomena. What is the colour shade of the air we breathe in winter, during the summer heat, inversion or smog?
Vzduchohledna je interaktivní instalace, která upozorňuje na jinak ignorované změny v prostředí. Dvanáct scénářů v jednom okamžiku představuje, jak vypadá pražské panorama během různých ročních období, atmosférických anomálií nebo vzdušných fenoménů. Jaký odstín má vzduch, který dýcháme v zimě, v létě při vedrech, inverzi nebo smogu?Human activities and our lifestyles have transformed the air we breathe and share with other life forms into a mix of waste substances that are gradually changing global ecosystems. These processes, which are otherwise hidden from our perception, are made tangible by Airsight Deck. It presents twelve different scenarios that highlight different levels of air pollution throughout the year. Airborne dusts, as the author team calls the dust particles in the air, has the ability to visually affect the air we breathe. This specific attribute of Airborne dusts is used in the installation Airsight Deck to show twelve airly scenarios of Prague City over the course of the year.
Lidské aktivity a náš životní styl proměnily vzduch, který sdílíme s ostatními formami života, ve směs odpadních látek, jež postupně mění globální ekosystémy. Tyto procesy, které jsou jinak našim smyslům skryté, se díky Vzduchohledně stávají hmatatelnými. Vzduchohledna představuje dvanáct různých scénářů, které upozorňují na různé úrovně znečištění ovzduší v průběhu roku. Vzduchoprach, jak autorský tým nazývá prachové částice v ovzduší, má schopnost vizuálně ovlivňovat vzduch, který dýcháme. Tato specifická charakteristika Vzduchoprachu je v rámci instalace Vzduchohledna použita k zobrazení dvanácti scénářů vývoje ovzduší v Praze v průběhu roku.The symbolism of the number twelve refers to time as a metaphor for understanding the installation as a time machine, but also to a scientific fact: the concentration and types of airborne dusts change not only during the year, but also at different times of the day. Therefore, looking at the Prague skyline through twelve scenarios attune and train our senses to better perceive the environment we dwell in.
Symbolika čísla dvanáct odkazuje na čas jako metaforu pro chápání instalace jako stroje času, ale také na vědecký fakt: koncentrace a druhy Vzduchoprachu se mění nejen během roku, ale také v různých částech dne. Proto pohled na pražské panorama prostřednictvím dvanácti scénářů trénuje a učí naše smysly lépe vnímat prostředí, ve kterém žijeme.photo: Joanna Pianka
The project is a collaboration of Adam Hudec, Joanna Pianka, Duha Samir, Dusts Institute, Props Art and Landscape Festival.